top of page

אודות

המכון הישראלי לחקר מגדר ולהט"ב הוא מכון מחקר חברתי יישומי, שהוקם במטרה לתת מענה לחוסר בידע עדכני ומהימן, בנושאי ליבה המשפיעים על חייהם של להט"ב בישראל.

המכון פועל באגודה למען הלהט"ב, כיחידה מקצועית עצמאית, תוך הקפדה על סטנדרטים של מצוינות מחקרית ואקדמית, בניהולה של ד"ר סיגל גולדין.

 

תחומי הפעילות של המכון כוללים: עריכת מחקרי עומק, מתן שירותי מחקר מקיפים בתחום הכמותי והאיכותני, איסוף, ניתוח והנגשה של נתונים עדכניים, כתיבה ופרסום של דוחות מחקר, ניירות עמדה, מסמכי רקע, סקירות ספרות ועוד. המכון עובד מתוך שיתוף פעולה הדוק עם חוקרות וחוקרים במוסדות אקדמיים, עם ארגוני ופעילי הקהילה הגאה, ועם גופי ממשל ורשויות מקומיות- מתוך מחויבות לקידום שיח ציבורי מושכל ולסיוע לקובעי מדיניות בנושאי מגדר ולהט"ב.

 

אנו מאמינות שידע הוא כח לשינוי חברתי, ומזמינות אותך לקחת חלק במעגל השותפות.ים והתומכות.ים שלנו.

החזון והיעדים שלנו

להעמיק את ההבנה בסוגיות מגדריות ולהט"ביות |

מתוך שאיפה לקדם ערכי פלורליזם ושוויון בחברה אזרחית משגשגת בישראל

 

להנגיש באופן רחב נתונים מהימנים ועדכניים, בתגובה מהירה לצרכי השטח |

מתוך שאיפה לקידום שיח ציבורי מושכל, ותרומה לשינוי חברתי בנושאי מגדר ולהט"ב

 

לעבוד בשיתוף פעולה פורה עם חוקרות.ים, פעילות.ים ובעלי עניין מכל המגזרים |

מתוך שאיפה ליצירת גוף ידע רלוונטי, דינאמי, ואפקטיבי

 

על מנת לממש את החזון שלנו, היעדים המעשיים המיידים שלנו הם:

לסייע לקובעי מדיניות, לארגוני הקהילה הגאה, לגופים אזרחיים ופרטיים ולבעלי עניין אחרים, באמצעות הנגשת מידע ונתונים בנושאי מגדר ולהט"ב בתחומי בריאות, רווחה, כלכלה, משפט, ונושאים נוספים

bottom of page