top of page

מה אנחנו עושים

תחומי הפעילות שלנו כוללים: עריכת מחקרי עומק, מתן שירותי מחקר מקיפים מקצה לקצה, במתודולוגיות כמותיות ואיכותניות , כתיבה ופרסום של דוחות מחקר, ניירות עמדה, מסמכי רקע ועוד .

שרותי המכון

ייעוץ מחקרי

עריכת סקירות ספרות

כתיבת מסמכי סקירה ודוחות

מחקרי סקרים ושאלונים

מחקרי ליווי והערכה

מחקרי ראיונות

מחקרי קבוצות מיקוד

מחקרים אתנוגרפיים

מחקרי פעולה

הפרויקטים שלנו

להט"ב בחברה הערבית בישראל: מחקר פעולה לקידום שינוי חברתי

 

המשכיות ושינוי בדפוסי מצוקה של לסביות, הומואים, טרנסגדריות.ים וביסיים : ניתוח נתונים ארציים מקו הקשב של האגודה

 

מיעוטים מיניים ומגדריים בגיל השלישי

 

מאפיינים וצרכים של קהילות להט"ב בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית בישראל

 

להט"בופוביה בישראל: עבר | הווה | עתיד

 

תפיסות ועמדות הציבור הישראלי כלפי אנשים טרנסג'נדרים: ממצאים ממחקר פיילוט ארצי

 

חסמים לשירותי רפואה בקהילה הטרנסג'נדרית: מיפוי משתנים והמלצות לקובעי מדיניות

 

להט"בופביה בספורט : תמונת מצב

bottom of page