top of page

מה אנחנו עושים

תחומי הפעילות שלנו כוללים: עריכת מחקרי עומק, מתן שירותי מחקר מקיפים מקצה לקצה, במתודולוגיות כמותיות ואיכותניות , כתיבה ופרסום של דוחות מחקר, ניירות עמדה, מסמכי רקע ועוד .

שרותי המכון

 • ייעוץ מחקרי

 • עריכת סקירות ספרות

 • כתיבת מסמכי סקירה ודוחות

 • מחקרי סקרים ושאלונים

 • מחקרי ליווי והערכה

 • מחקרי ראיונות

 • מחקרי קבוצות מיקוד

 • מחקרים אתנוגרפיים

 • מחקרי פעולה

הפרויקטים שלנו

 • להט"ב בחברה הערבית בישראל: מחקר פעולה לקידום שינוי חברתי

 •  המשכיות ושינוי בדפוסי מצוקה של לסביות, הומואים, טרנסגדריות.ים וביסיים : ניתוח נתונים ארציים מקו הקשב של האגודה

 • מיעוטים מיניים ומגדריים בגיל השלישי

 • מאפיינים וצרכים של קהילות להט"ב בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית בישראל

 • להט"בופוביה בישראל: עבר | הווה | עתיד

 • תפיסות ועמדות הציבור הישראלי כלפי אנשים טרנסג'נדרים: ממצאים ממחקר פיילוט ארצי

 • חסמים לשירותי רפואה בקהילה הטרנסג'נדרית: מיפוי משתנים והמלצות לקובעי מדיניות

 • להט"בופביה בספורט : תמונת מצב

bottom of page