top of page

הנתונים נאספו בשיתוף עם מכון המחקר מדגם, בראשות מנו גבע.

 

מה חושבים מצביעי הליכוד על זכויות להט"ב? לכמה מתוך מצביעי הקואליציה יש קרובי משפחה להט"ב? האם מצביעי  מפלגות הקואליציה היו מעדיפים שהכנסת הבאה תצמצם את זכויות הלהט"ב? למי יש הכי הרבה חברים וחברות להט"ב? ומה לגבי משפחות 'אבא ואבא' או 'אמא ואמא'?

 

בשבוע האחרון של דצמבר 2022, ערך המכון הישראלי לחקר מגדר ולהט"ב מחקר על עמדות ותפיסות הציבור הרחב בנושאים הקשורים לזכויות להט"ב. בסקר השתתפו 541 משיבים ומשיבות (יהודים, בגיל 18 ומעלה), המהווים מדגם מייצג של הציבור היהודי בישראל. מטרת פרסום ראשוני זה היא לתרום לשיח ציבורי מושכל על עמדות ותפיסות הקיימות היום בציבור היהודי בישראל בנושאי זכויות להט"ב והקהילה הגאה.

 

מקבץ הנתונים הראשון שלהלן מציג את ממצאי המחקר בנושאים הבאים: עמדות ותפיסות על זכויות להט"ב בישראל באופן כללי, העדפות לגבי פעולות הממשלה החדשה בנושא זכויות להט"ב, תפיסת משפחות להט"ב, קשרים חברתיים ומשפחתיים עם חברות וחברי הקהילה הגאה.

bottom of page