top of page

חוקרת אחראית: ד"ר סיגל גולדין. צוות מחקר: אורי שוורץ, מאיה דואק, אורי עייק   |   2024

רקע:

פרויקט זה מבוסס על מחקר אורך (longitude study) בנושא עמדות ותפיסות הציבור היהודי בישראל בנוגע לזכויות להט״ב והקהילה הגאה, במטרה ליצור מאגר נתונים מתעדכן. המחקר עוקב אחר מגמות כלליות ודפוסי עומק המאפיינים את יחס הציבור לנושאים שונים הנוגעים לחייהם של להט״ב בישראל. לצד זאת, נבחן גם סט רחב יותר של עמדות ותפיסות הציבור בנושאים משיקים, כגון הזדהות או אי-הזדהות עם ערכים דמוקרטיים, פלורליסטיים, ערכי דת ומסורת, חינוך, ועוד, וכן דפוסי הצבעה בבחירות. בנוסף להתייחסות אורכית לנושאי ליבה על ציר הזמן, נבחנות גם שאלות הנוגעות נקודתית לנושאים אקטואליים.

מתודולוגיה:

איסוף הנתונים (2023, 2024) נערך בשיתוף עם ׳מכון מדגם׳. בסקר 2023 ו-2024 השתתפו בהתאמה 550 ו-515 משיבים ומשיבות (גיל 18+), המהווים מדגם מייצג של הציבור היהודי בישראל.

ממצאים עיקריים:

צילום מסך 2024-05-17 ב-19.20_edited.jpg

אחוזים דומים בפילוחים שונים באוכלוסייה, למעט האוכלוסייה החרדית שם אחוז ההיכרות נמוך יותר ועומד על 40%.

צילום מסך 2024-05-17 ב-19.20_edited.jpg
צילום מסך 2024-05-17 ב-19.20_edited.jpg

73% - צריך לאסור בחוק על הסתה נגד אזרחים על רקע נטייה מינית וזהות מגדרית. 68% - צריך לאסור בחוק על אפליה על רקע נטייה מינית וזהות מגדרית. 67% - צריך לאפשר לבני זוג מאותו מין להירשם חוקית כהורים לילד שהביאו לעולם כזוג. 64% -צריך לאפשר לבני זוג מאותו מין להינשא בנישואים אזרחיים. 62% - צריך להחיל את ״חוק ההמשכיות״ (שימוש בזרע של נפטר לשם הולדה) גם על בני זוג של נפטרים.

​השפעת המלחמה על עמדות הציבור כלפי להט״ב

 14% מבין הנשאלים שנחשפו לדיווחים על השתתפות הקהילה במאמץ האזרחי והצבאי במלחמה שינו את דעתם לטובה על להט"ב (גברים, יותר מנשים, שינו את דעתם לטובה). 16% מבין הנשאלים שנחשפו לדיווחים על להט״ב בחו״ל המתנגדים למדיניות ישראל במלחמה שינו את דעתם לרעה על הלט״ב (גברים, יותר מנשים, שינו את דעתם לרעה).

פנו אלינו לקבלת פרטים נוספים
bottom of page